Van chống cháy ngược Oxy

Van chống cháy ngược Oxy

Van chống cháy ngược Oxy

Tác dụng ngăn lửa cháy ngược lại vào bình hoặc bảo vệ dây cắt

Được lắp ngay sau đồng hồ Oxy hoặc ngay tại đầu vào của tay cắt hoặc tay hàn

 

Van chống cháy ngược Gas

Tác dụng ngăn lửa cháy ngược lại vào bình hoặc bảo vệ dây cắt

Được lắp ngay sau đồng hồ GAS hoặc ngay tại đầu vào của tay cắt hoặc tay hàn