Mũ hàn điện tử bảo vệ mắt

Mũ hàn điện tử bảo vệ mắt

Mũ hàn điện tử đổi màu tự động bảo vệ mắt

Có thể nhìn trực tiếp rõ quá trình hàn qua kính ngay khi hàn và khi không hàn

Sử dụng năng lượng ánh sáng khi hàn và năng lượng mặt trời