Chụp khí 350A đầu thu nhỏ

Chụp khí 350A đầu thu nhỏ

Chụp khí 350A đầu thu nhỏ

 

 

– Đưa được đầu mỏ vào góc hẹp

– Tập trung luồng khí bảo vệ tránh hao phí khí