Mỡ hàn

Mỡ hàn

Mỡ hàn dùng trong hàn mig

Mỡ hàn dùng trong việc hàn mig giúp cho việc các sỉ hàn không bám vào bép hàn và chụp khí