Giắc đực 16

Giắc đực 16

Giắc kết nối nhanh giắc đực 16