Giắc đực 35

Giắc đực 35

Giắc kết nối nhanh, giắc đực 35