<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Giắc nối nhanh cáp hàn 35-50

Giắc nối nhanh cáp hàn 35-50

Bộ giắc nối nhanh bao gồm giắc đực và giắc cái nối cáp hàn 35-50