Giắc đực 50

Giắc đực 50

Giắc kết nối nhanh, giắc đực 50