Dây hơi đơn Gas

Dây hơi đơn Gas

Dây hơi đơn dẫy khí 5m, 10m