<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1841184062802817&ev=PageView&noscript=1" />
Dây hàn tig cáp đi riêng

Dây hàn tig cáp đi riêng

Loại cán tay: WP26

Kết nối giắc khí riêng giắc cáp hàn riêng

Phù hợp với hàn liên tục và dòng hàn cao